Kary za brak deklaracji INTRASTATMinisterstwo Finansów wskazuje, że w przypadku gdy podmiot zobowiązany nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub uczyni to w nieprawidłowy sposób, administracja celna ma prawo do trzykrotnego pisemnego upomnienia.

 

Na osobę zobowiązaną, która mimo trzykrotnego upomnienia nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub stosownej korekty zgłoszenia, którego upomnienie dotyczy, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3000 zł za 1 okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu.
 
Termin uiszczenia należności z tytułu wyżej wymienionej kary wynosi 10 dni od daty doręczenia decyzji o jej nałożeniu przez organ celny.


KOGO OBOWIĄZUJE INTRASTAT?