PODSTAWY PRAWNE

Aktualną podstawą prawną systemu INTRASTAT są następujące przepisy krajowe i wspólnotowe.
PRZEPISY WSPÓLNOTOWE:

  • Rozporządzenia podstawowe:
  • Rozporządzenie wykonawcze:

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) Nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1901/2000 oraz (EWG) Nr 3590/92
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 19.11.2004 r.)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości.
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 31, poz. 1 z dnia 03.02.2010 r.)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r.  w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości.
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 31, poz. 4 z dnia 03.02.2010 r.)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji.
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 34, poz. 1 z dnia 05.02.2010 r.)

  • Inne:

Nomenklatura towarowa:

Nomenklatura krajów:

PRZEPISY KRAJOWE:

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu INTRASTAT:

Obowiązek sprawozdawczy:

  • Ustawa – Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r.  z późniejszymi zmianami  (Rozdział 8 – Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty) (Dz.U.  2016, poz. 1880 z dn. 31 października 2016 r.)